Menu
Obec Brandýsek

Fakta o exekuci podané na obec Brandýsek

Fakta o exekuci podané na obec Brandýsek 1

V posledním týdnu rezonuje ve veřejném prostoru téma exekuce. Obci se podařilo získat všechny dokumenty až v průběhu týdne. Na sociálních sítích se šíří „zaručené“ informace. Sepsali jsme zprávu pro zastupitele a rozhodli se ji dát i na web.

Fakta o exekuci podané na obec Brandýsek

Kdo a kdy podal návrh na zahájení exekuce?

Návrh na zahájení exekuce podali dne 30. 1. 2024 občané naší obce a zastupitelé Ing. Jana Gylden, Ing. Miroslav Macíček a Ing. Pavla Schillerová zastoupeni advokátem Mgr. Ing. Ondřejem Blahou.

Na co konkrétně byl návrh podán?

Ing. Jana Gylden, Ing. Miroslav Macíček a Ing. Pavla Schillerová podali návrh na zahájení exekuce dle § 37 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, pro vymožení:

  1. kopií všech dohod o provedení práce uzavřených obcí Brandýsek od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023 a kopií všech dohod o provedení činností uzavřených obcí Brandýsek od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023.
  2. nákladů oprávněných v exekučním řízení.

Jako důkaz poskytli zastupitelé Rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje, odbor legislativně právní s doložkou vykonatelnosti, které krajský úřad vydal dne 6. 12. 2023 jako příslušný nadřízený orgán podle § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 178 odst. 2 zákona č. 500/2024 Sb. (správní řád), ve kterém obci přikazuje, aby Ing. Janě Gylden, Ing. Miroslavu Macíčkovi a Ing. Pavle Schillerová, jakožto zastupitelům obce Brandýsek, poskytla kopie všech dohod o provedení práce uzavřených obcí Brandýsek od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023 a kopií všech dohod o provedení činností uzavřených obcí Brandýsek od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023, a to vše ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 22. 12. 2023.

Kdo rozhodl o udělení pokuty pro obec Brandýsek?

Pokutu ve výši 100 000 Kč (maximálně možná výše pokuty) uložil obci Brandýsek soudní exekutor Mgr. Jan Beneš, kterého na základě návrhu Ing. Jany Gylden, Ing. Miroslava Macíčka a Ing. Pavly Schillerové, pověřil výkonem exekuce dne 1. 2. 2024 Okresní soud v Kladně. 

Jaká je výše exekučně vymáhané částky?

Pořádková pokuta: 100 000 Kč

Náklady zastupitelů za právní zastupování: 5 082 Kč

Odměna soudního exekutora: 9 300 Kč

Paušální částka nákladů soudního exekutora: 2 504,25 Kč

Záloha (řádky 2 – 4): 19 511,25 Kč

Celkem: 119 511,25 Kč 

Jak a kdy se obec o zahájení exekučního řízení dozvěděla?

Obec Brandýsek obdržela Vyrozumění o zahájení exekuce č.j. 191 EX 229/24-11 až na základě telefonické urgence přímo u exekutora poté, co jej zveřejnil na svém Facebooku POKROK a následně správce Facebookové skupiny Brandýsek, Cvrčovice.  Časová osa níže.

12. 2. 2024         10:53 – informace na FB POKROK – „AKTUÁLNĚ: paní starostka přivedla svým rozhodnutím Brandýsek do exekuce“ s fotografií Vyrozumění o zahájení exekuce (oprávněný byl anonymizován)

12. 2. 2024         11:24 – informace na FB Brandýsek, Cvrčovice – „Brandýsek je v exekuci “ s fotografií Vyrozumění o zahájení exekuce (oprávněný byl anonymizován)

12. 2. 2024         13:22 – teprve po telefonické urgenci zaslal exekutor Vyrozumění o zahájení exekuce

13. 2. 2024         08:42  Návrh na zahájení exekuce pro vymožení kopií dohod a nákladů oprávněných v exekučním řízení – v dopise byly uvedeny chybějící přílohy, proto je obec ještě ten den vyzvala k jejich doplnění.

13. 2. 2024         20:01 – Exekuční příkaz

13. 2. 2024         Blokace na spořícím účtu ČSOB ve výši 136 844,50 Kč.

Může obec nakládat se svým majetkem?

Soudní exekutor v Exekučním příkaze rozhodl o provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného (Obec Brandýsek) z účtu (spořící účet obce), u peněžního ústavu ČSOB, a.s. k vymožení pohledávky oprávněného (zastupitelé Ing. Jana Gylden, Ing. Miroslav Macíček a Ing. Pavla Schillerová). Peněžnímu ústavu se přikazuje, aby od okamžiku, kdy mu bude exekuční příkaz doručen, z účtu povinného (Obec Brandýsek) až do výše vymáhané pohledávky nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Obec může s ostatními účty nakládat bez omezení.

 

Jaké informace obec Brandýsek odmítla oprávněným zastupitelům vydat a proč, a jaké informace byly obcí poskytnuty?

Zastupitelé Ing. Jana Gylden, Ing. Miroslav Macíček a Ing. Pavla Schillerová požádali dne 10. 9. 2023 podle § 82 zák. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) o předložení:

  • Všech dohod o provedení práce obcí Brandýsek od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023
  • Všech dohod o provedení činnosti uzavřených obcí Brandýsek od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2023
  • Všech smluv o poskytnutí služeb od 1. 10. 2023 do 31. 8 .2023, s výjimkou smluv, které již byly zveřejněny na základě žádosti podle zákona 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím).

 

Obecní úřad se dne 11. 9. 2023 obrátil se žádostí o stanovisko na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra s dotazem, …zda můžeme několika zastupitelům naší obce na základě jejich žádosti zpřístupnit níže vyžádané dotace informace, popřípadě jejich část.

  • Všech dohod o provedení práce obcí Brandýsek od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023
  • Všech dohod o provedení činnosti uzavřených obcí Brandýsek od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2023
  • Všech smluv o poskytnutí služeb od 1. 10. 2023 do 31. 8. 2023, s výjimkou smluv, které již byly zveřejněny na základě žádosti podle zákona 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím).“

V odpovědi ze dne 29. 9. 2023 příslušný odbor mimo jiné uvedl že, ...Z pohledu Ministerstva vnitra pro výkon funkce člena zastupitelstva zpravidla nebude potřebné znát informace o bydlišti a datu narození konkrétních zaměstnanců. Pokud jde o informaci o mzdě (sjednané odměně) konkrétního zaměstnance i tyto jsou nepochybně osobními údaji, které vypovídají o soukromém životě zaměstnanců. Člen zastupitelstva obce nemá automaticky (bez dalšího) nárok na informace o platech a odměnách jednotlivých zaměstnanců, a to ani z důvodu plnění určité speciální agendy v oblasti samostatné působnosti. Je naopak nutné v každém případě, s ohledem na individuální okolnosti posuzovat, zda je legitimní omezení práva na soukromí ve prospěch práva na informace….

…Pokud jde o zpřístupňování smluv o poskytnutí služeb Ministerstvo vnitra zastává názor, že vzhledem k charakteru smluv, resp. Jejich uzavírání (předpokládáme) s podnikatelskými subjekty, se ochrana osobních údajů neuplatní, a tudíž jsou členům zastupitelstva obce poskytnutelné bez dalšího.

Dále upozornil, že k uvedené problematice vydal výkladové stanovisko č. 1/2016 – Právo člena zastupitelstva obce na informace, které je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/odk v sekci Stanoviska, vztahující se k činnosti Odboru veřejné správy dozoru a kontroly.

Ve věci poskytnutí všech smluv o poskytnutí služeb obec žadatelům vyhověla a všechny požadované smlouvy předložila k nahlédnutí.

Ve věci Dohod o provedení práce a Dohod o provedení činnosti vydala Obec Brandýsek dne 2. 10. 2023 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti s odůvodněním, že je třeba upřednostnit ochranu osobních údajů dotčených fyzických osob.

Zastupitelé se proti vydanému rozhodnutí odvolali u nadřízeného orgánu (Krajského úřadu Středočeského kraje) s tím, že se domnívají, že odmítnutí jejich žádosti o zpřístupnění všech DPP a DPČ není opodstatněné.

Krajský úřad rozhodnutí obce Brandýsek dne 27. 10. 2023 zrušil a vrátil k novému řízení s tím, v novém projednávání věci nadřízený orgán očekává od povinného subjektu (obce Brandýsek), že informace buď žadatelům poskytne anebo, pokud shledá, že je důvod pro odmítnutí, v novém rozhodnutí přesně vymezí, na základě, jakého právního ustanovení tak činí a takový důvod přesvědčivě a dostatečně zdůvodní.

Na základě vydaného rozhodnutí obec Brandýsek věc znovu posoudila, v souladu s výše uvedeným stanoviskem MV ČR a nálezu Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. Zn. IV. ÚS 1378/16, ve kterém soud posuzoval ústavnost, poskytnutí informace o výši platů a odměn pracovníků Magistrátu města Zlína, provedl platový test, ve kterém zjišťoval, zda jsou v případě posuzované žádosti splněny všechny podmínky testu. Obec po provedení testu konstatovala, že nebyly splněny 3 ze 4 bodů testu proporcionality a dne 15. 11. 2023 vydala nové Rozhodnutí o částečném zamítnutí žádosti.

Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne 6. 12. 2023 Rozhodnutí, ve kterém „…podle § 16 odst. 4 Informačního zákona přikazuje, aby žadatelům Ing. Janě Gylden, Ing. Miroslavu Macíčkovi a Ing. Pavle Schillerové poskytl kopie všech dohod o provedení práce uzavřených obcí Brandýsek od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023 a kopie všech dohod o provedení činností uzavřených obcí Brandýsek od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023, a to vše ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.“  

Proti rozhodnutí se dle ustanovení § 16 odst. 4 InfZ nelze odvolat. Poskytnutí informace povinným subjektem lze dle ustanovení § 16 odst. 5 věta 4 InfZ exekučně vykonat.

Na nejbližším jednání zastupitelstva po vydání informačního příkazu informovala o vzniklé situaci starostka zastupitelstvo obce. Uvedla také, že se proti rozhodnutí nelze odvolat a jedinou možnou obranou by byla správní žaloba. Zpracovatelem osobních údajů zaměstnanců je obec a v případě, že by se některý z nich obrátil na soud, nesla by odpovědnost (i před vydaný informační příkaz obec).

Na tomto jednání zastupitelstva se přítomná zastupitelka Ing. Jana Gylden vyjádřila, že   ... nehledě na to, že my jsme říkali tak to klidně anonymizuj...“ a „...My jsme v odvolání říkali, že nám stačí anonymizovaná forma.“

Zastupitel Ing. Miroslav Macíček na tomto jednání uvedl „...Tak já bych jenom chtěl říct, že tak jak byl tadyten bod podán, tak je to hodně účelová interpretace, protože pokud my o něco žádáme a řekneme, že akceptujeme anonymizovanou podobu, tak mít tady 10ti minutový proslov o tom, že chce někdo vědět něčí bydliště, něčí jméno tak je to trochu ubohé. To je za mě. Potom plat versus DPP DPČ, my se neptáme na zaměstnance obecního úřadu, protože to je plně v gesci obce, my se ptáme opravdu na služby, které si obec kupuje jakoby nad rámec tzn. DPP nebo DPČ, což je samozřejmě něco co je naprosto legitimní a taky je velmi dobře známo, že je to nejsnazší způsob, jakým způsobem čerpat finanční prostředky ze státních rozpočtů a děje se to v leckteré instituci, která má mnohem větší rozpočet než tadleta obec...“

Na základě výše uvedených vyjádření zastupitelů, vyjádřených přímo na jednání zastupitelstva, se obec rozhodla, že nepřistoupí k podání správní žaloby a žadatelům poskytne anonymizované údaje v maximálním rozsahu tak, aby mohli zastupitelé posoudit, zda jsou vynaložené náklady na zaměstnance na DPP a DPČ vynaloženy hospodárně.  Účetní obce vypracovala tabulku, ve které uvedla všechny platné DPP a DPČ v jednotlivých měsících 10/2022 až 11/2023 a vynaložené náklady skutečně vyplacené mzdy a specifikovala konkrétní činnosti, které zaměstnanci vykonávají. Oproti požadavku zastupitelů, tabulka obsahuje i dohody uzavřené před 1. 10. 2022, které byly účinné do konce roku 2022.

Tato tabulka byla žadatelům poskytnuta 20. 12. 2023 jako odpověď na jejich žádost o poskytnutí informace. Vzhledem k tomu, že Ing. Jana Gylden i Ing. Miroslav Macíček v průběhu jednání zastupitelstva obce uvedli, že akceptují anonymizovanou podobu požadované informace a nikdo z nich se po obdržení informace na obec neobrátil s požadavkem na vysvětlení či doplnění poskytnuté informace, považoval obecní úřad tímto žádost za vyřízenou až do 12. 2. 2024, kdy pracovníci úřadu zjistili, že tři zastupitelé podali na obec Návrh na zahájení exekuce, a posléze, že jimi navržený soudní exekutor udělil obci pořádkovou pokutu v maximální možné výši.

 

Jaké informace o uzavřených dohodách zastupitelé od obce obdrželi?

Žadatelé obdrželi v prosinci od obce tabulku s názvem Soupis dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Zahrnuje všechny „čerpané“ DPP a DPČ po jednotlivých měsících za období 10/2022 až 11/2023. Jak je z tabulky zřejmé v 10/2022 pracovali v obci 3 zaměstnanci na DPP dohromady za hrubou mzdu 11 tis. Kč a 2 zaměstnanci na DPČ dohromady za hrubou mzdu 4 tis. Kč atd. Celkový počet uzavřených smluv není součtem za jednotlivé měsíce a víceméně odpovídá vyjmenovaným náplním práce pod tabulkou.

tabulka

Co bude následovat ?

Obec Brandýsek (povinný) bude muset zaplatit pořádkovou pokutu, kterou stanovil soudní exekutor navržený oprávněnými (pokusíme se snížit její výši). Uložená pokuta připadne státu.

Obec Brandýsek (povinný) musí na základě exekučního příkazu vydaného na návrh zastupitelů Ing. Jany Gylden, Ing. Miroslava Macíčka a Ing. Pavly Schillerové (oprávnění) vydat oprávněným neanonymizované kopie všech 14 smluv uzavřených obcí Brandýsek s jejími zaměstnanci za 10/2022 až 8/2023. Proti exekuci provedením prací a výkonů k vynucení splnění vymáhané nepeněžní povinnosti se nelze odvolat. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo i samotné Vyrozumění o zahájení exekuce zveřejněno na Facebooku Pokroku a ve Facebookové skupině Brandýsek, Cvrčovice dřív, než jej obdržela obec (povinný), přetrvává obava z toho, jak oprávnění naloží s citlivými osobními údaji zaměstnanců obce.

Obec bude muset v budoucnu při vydávání Rozhodnutí ve větší míře spolupracovat s právníky, aby minimalizovala pravděpodobnost opakování nastalé situace. Vypracování kvalitních odůvodnění případných Rozhodnutí bez využití právních služeb je v situaci, kdy podávají na obec exekuční návrhy její vlastní zastupitelé nepředstavitelná. V loňském roce řešil obecní úřad cca 100 žádostí o poskytnutí informací (v roce 2022 to byly jednotky žádostí) a s tím spojených žádostí o doplnění informací apod., kterým v drtivé většině případů úřad vyhověl a informaci poskytl, ale i tak to představuje pro chod úřadu enormní zátěž (personální, psychickou i finanční).

Přílohy:

Žádost o stanovisko – vyjádření odboru veřejné správy MV

Přepis části audiozáznamu jednání ZO ze dne 11. 12. 2023

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016

 

vyjádření MV.pdf 

Přepis audio ZO 11_12_23.pdf

stanovisko MV 1_2016.pdf 

 

Přílohy

vyjádření MV.pdf

vyjádření MV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 240,92 kB

Přepis audio ZO 11_12_23.pdf

Přepis audio ZO 11_12_23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 942,16 kB

stanovisko MV 1_2016.pdf

stanovisko MV 1_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 676,06 kB

Mohlo by Vás zajímat