Menu
Obec Brandýsek

Strategický plán obce

Strategický plán obce 1

Zastupitelstvo obce dne 12. 2. 2024 schválilo nový Strategický plán obce s akčním plánem. Proč je to pro obec důležité? Strategický plán nám pomůže zaměřit energii potřebným směrem, lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky a efektivněji čerpat prostředky z dotací a grantů.

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 12. 2. 2024 schválilo nový Strategický plán obce s akčním plánem. Proč je to pro obec důležité?

Strategický plán nám pomůže zaměřit energii potřebným směrem, lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky a efektivněji čerpat prostředky z dotací a grantů. Hlavním cílem Strategického plánu rozvoje je stanovit směr rozvoje obce. Uvádí vizi, priority a cíle a je dohodou zastupitelstva nad budoucností obce.

Stanovili jsme si 4 cíle:

 1. Majetek obce v bezvadném stavu
 • Současné = udržování a modernizace dosavadního majetku obce.
 • Zaměřeno na modernizaci existujícího potřebného majetku obce a s tím související aplikace nových technologií, jako jsou vytápění, zateplování, úspory energií, vody, veřejné osvětlení apod.
 • Například sem patří rekonstrukce MŠ a ZŠ, opravy komunikací, autobusové zastávky, opravy sokolovny, domu klidného stáří, obecního úřadu...

 

 1. Zlepšování infrastruktury a služeb obce
 • Nový majetek a služby = budování nového majetku a růst rozsahu a kvality služeb obce.
 • Zaměřeno zejména na budování nové infrastruktury, nové technologie a zvyšování kvality a rozsahu služeb.
 • Například sem patří rozšíření ČOV, nové přechody apod. komunikace na Kladno, nové chodníky a osvětlení na Pchery, generel veřejného prostranství...

 

 1. Aktivní život a odpočinek obyvatel
 • Měkké = zejména tzv. měkké projekty a aktivity či služby podporované či poskytované obcí.
 • Patří sem zejména podpora společenského a kulturního života obyvatel, sportovní aktivity, spolkové činnosti, služby péče o životní prostředí, sociální oblast, zdravý životní styl, informační systémy, slavnosti, akce a zábava... akademie třetího věku, klub aktivních seniorů Brandýsek...

 

 1. Lobbování a partnerství
 • Prosazování zájmů obce, které nemůže obec sama přímo zajistit a závisí většinově na jiných subjektech. Principem této priority je spolupráce se samosprávami, státními orgány a EU, komunikace a získávání partnerů a investorů k prosperitě, prosazování dobrých podmínek pro život v obci, podnikání, služeb státu, kraje, podnikatelů i neziskových organizací v obci.
 • Například sem patří prosazování zájmů obce a usměrňování třetích stran jako dodavatelů služeb a správců některých sítí (elektřina, voda, doprava apod.) a veřejné infrastruktury, krajské a státní komunikace, veřejná doprava, aktivity podnikatelů, služby lékařů na území obce, nákupní možnosti, vztahy s třetími stranami jako jsou developeři, stát, kraj, zaměstnavatelé, podnikatelé a investoři, jiné zainteresované osoby, EU, zájmové spolky, MAS, SMO apod.

 

Vzhledem k tomu, v jak špatném technickém stavu je většina majetku ve vlastnictví obce, bude v příštích letech nezbytné napřímit síly zejména tímto směrem (cíl č. 1). To, jaký majetek budeme pořizovat k naplnění cíle č. 2, je nejbližších letech dáno hlavně nedostačenou kapacitou ČOV a potřebou opravit krajské komunikace. U cílů číslo 3. a 4. máme větší volnost a budeme je průběžně konkretizovat v revizích Akčního plánu.

Akční plán stanovuje konkrétní cíle a tvoří samostatnou přílohu Strategického plánu a obec s ním průběžně pracuje. Obecně lze říci, že akčním plánem je vše, co obec činí pro realizaci strategie. Je provázaný s finančními možnostmi obce, které definuje Střednědobý výhled rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem. Ten bude jednou ročně aktualizován a podle vývoje finančních možností obce bude následně upraven i Akční plán.

Akční plán obsahuje 11 konkrétních cílů:

 • opravy komunikací a chodníků
 • investice do MŠ a ZŠ
 • rozšíření ČOV
 • podíl obce na opravách silnice Švermovská (přechody, osvětlení...)
 • podíl obce na opravách silnice Pcherská (chodník, osvětlení...)
 • opravy a budovy Sokolovny
 • opravy budovy Obecního úřadu
 • opravy budovy Zdravotního střediska
 • opravy a nákup autobusových zastávek
 • zpracování a realizaci Generelu veřejných prostranství
 • opravy Domu klidného stáří a výstavba Multifunkčního hřiště

Tyto cíle budou postupně upřesňovány podle výsledků studií proveditelností, podrobných rozpočtů a výsledků výběrových řízení. Ne všechny cíle zatím obsahují odhad potřebných zdrojů na jejich realizaci, a přesto je finanční náročnost pro obec v letech 2024 - 2028 odhadovaná na cca 230 mil. Kč.

Podle závěrů Střednědobého výhledu rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem má Brandýsek v období 2024 až 2028 (5 let) finanční potenciál z vlastních zdrojů cca 162 mil. Kč + až cca 150 mil. Kč možnost využití Investičního úvěrového rámce do stropu bezpečného zadlužení 150 mil. Kč = cca 312 mil. Kč. Tyto prostředky může obec využít na opravy, investice a splátky nových dluhů s tím, že investiční dotace, kapitálové příjmy a jiné mimořádné příjmy budou navíc (výhled s nimi nepočítá).

Je zřejmé, že se obci nepodaří všechny cíle zrealizovat do roku 2028 v plném rozsahu, ale pravidelná aktualizace Akčního plánu a Střednědobého výhledu rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem nám pomůže držet se cílů stanovených zastupitelstvem a pravidelně kontrolovat stav jejich plnění.

Pro schválení Strategického plánu hlasovalo 9 zastupitelů: Grubner, Korček, Korecký, Kučera, Ondráček, Rydlová, Somrová, Stiborová, Vilímek.

Proti schválení Strategického plánu hlasovali 4 zastupitelé: Gylden, Kratochvíl, Reichl, Schillerová.

Strategický plán v plném znění naleznete na webu obce www.brandysek.cz/urad/strategicky-plan-obce-2023/

Přílohy

Strategický plán.pdf

Strategický plán.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 857,93 kB

Mohlo by Vás zajímat