Menu
Obec Brandýsek

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Brandýsek

Obec Brandýsek vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Jako textová informace se vždy uvádí zřizovatel, nadřízený orgán, případně další nadřízené úřady, pokud se liší přímé vedení od metodického.

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Postavení obcí podle tohoto zákona

 • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů,  tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
 • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
 • Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. 
 • Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Podmínky a principy činnosti, organizační struktura

Posláním obce je  zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, §14 a §21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Orgány obce jsou: rada obce, zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta a obecní úřad.
Orgány zastupitelstva obce jsou výbory.
Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat příspěvkové organizace obce.

Výbory zastupitelstva obce

Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. Výbory se schází na vlastních jednáních.

ZO Brandýsek zřídilo tyto výbory:

 • kontrolní výbor
 • finanční výbor

Rada obce zřídila tyto komise:

 • Komise rozvoje obce
 • Komise životního prostředí
 • Komise sociální a péče o rodinu
 • Komise kultury a volného času
 • Komise veřejného pořádku a prevence
 • Komise pro školu a sport

Organizační struktura

Obecního úřadu v Brandýsku je uvedena na webových stránkách obce.

Příspěvkové organizace obce

Mezi příspěvkové organizace obce s právní subjektivitou patří:
Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

 • Obec Brandýsek
  IČO: 00234168
  DIČ: CZ234168
  • Starosta obce
  • Místostarosta obce
  • Zastupitelstvo
   • Rada
    Radě je vyhrazeno rozhodovat v oblasti přenesené působnosti v případě, že ji tak stanoví zákon. Ze své činnosti se rada zodpovídá zastupitelstvu obce, připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění přijatých usnesení.
   • Kontrolní výbor zastupitelstva
    Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní všechny kontrolní úkoly, kterými byl pověřen zastupitelstvem obce.
   • Finanční výbor zastupitelstva
    Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Hlavním úkolem finančního výboru v praxi je zapojení se do rozpočtového procesu, tedy projednávání rozpočtu, jeho plnění, rozpočtová opatření. Nemalou úlohu sehrává také při sestavování závěrečného účtu.
  • Komise obce
   • Komise rozvoje obce
    Předkládá návrhy a podněty v oblasti rozvoje obce
    Projednává a posuzuje územně plánovací podklady
    Projednává a posuzuje stavební a investiční záměry obce
    Výsledkem jednání komise je konkrétní usnesení, které předkládá Radě obce
    Členové komise se účastní výběrových řízení v oblasti rozvoje obce
   • Komise veřejného pořádku a životního prostředí
    Řeší problematiku parkování v obci
    Projednává úpravu dopravního značení
    Organizuje veřejné brigády a úklidové akce
    Projednává návrhy vedoucí ke zlepšení čistoty a pořádku na území obce na základě potřeb obce a upozornění občanů
    Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les, pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
    Podílí se na koncepci obnovy, údržby a rozvoje zeleně
    Projednává podněty a návrhy občanů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení
    Spolupracuje s OÚ při řešení požadavků, stížností a žádostí občanů
    Spolupracuje se základní školou
   • Komise sociální a školská
    Podílí se na řešení nejdůležitějších témat v oblasti sociálních služeb, především v problematice sociální péče, komunitního plánování, sociálního bydlení, sociálního dialogu či negativních vlivů sociálního vyloučení ve všech podobách
    Spolupracuje s komisí kulturní a sportovní
    Zajišťuje spolupráci místních školských zařízení (spolupráce při zápisu – konzultace učitelek MŠ a ZŠ, společná zaměstnání předškolních dětí s žáky ZŠ, volnočasové aktivity, koordinace termínů akcí apod.)
    Sleduje chování dětí a mládeže i mimo školu
    Mapuje možnosti dotačních pobídek pro školská zařízení
    Sleduje demografický vývoj obce a s tím spojené otázky ne/naplněnosti školských zařízení a navrhuje řešení
    Sleduje občanskou vybavenost a upozorňuje obec na potřeby občanů a možný rozvoj (spolupráce s komisí rozvoje obce)
   • Komise sportu
    Vyjadřuje se k problematice sportovních činností v obci
    S polupracuje a rozvíjí sport se sportovními či tělovýchovnými organizacemi a dalšími institucemi
    Vyhodnocuje a předkládá Radě obce Brandýsek doporučení ke schválení návrhů žadatelů k poskytnutí finanční podpory (dotací) z rozpočtu obce, v oblasti sportu a tělovýchovy.
    Plní další úkoly Rady obce Brandýsek v oblasti sportu a tělovýchovy.
   • Komise kultury a volnočasových aktivit
    Zajišťuje kulturní akce v obci pro všechny věkové kategorie
    Spolupracuje s místními spolky
    Podporuje zachovávání kulturních lidových a historických tradic
    Ve spolupráci se školskou komisí a ZŠ zajišťuje kulturní akce hudebního a divadelního charakteru
    Zajišťuje zefektivnění využívání KD Kino
    Zajišťuje dostatečné propagace plánovaných akcí
    Podporuje činnost a rozvoj pobočky ZUŠ Buštěhrad v Brandýsku
    Ve spolupráci se sportovní komisí podporuje setkávání občanů při volnočasových aktivitách
    Ve spolupráci se sociální komisí podporuje kulturní vyžití seniorů
    Mapuje možnosti dotačních pobídek a navazuje spolupráci se sponzory
  • Obecní úřad
  • Neziskové organizace
Slánská 62
273 41 Brandýsek
Telefon: 312 283 815
Telefon: 312 283 701
E-mail: info@brandysek.cz
E-mail: podatelna@brandysek.cz
WWW: brandysek.cz
ID Datové schránky: nfzbfci
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Slánská 62
  273 41 Brandýsek
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Slánská 62
  273 41 Brandýsek
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 11:0012:00 – 17:00
  středa7:00 – 11:0012:00 – 18:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: nfzbfci
73103983/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00234168
DIČ: CZ00234168

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Brandýsek
  Slánská 62
  273 41 Brandýsek
 • e-mailem: info@brandysek.cz
 • elektronickým podáním:
 • telefonicky na tel. čísle: 312 283 701
Úřední hodiny
pondělí7:00 – 11:0012:00 – 17:00
středa7:00 – 11:0012:00 – 18:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
  • Zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích
  • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
  • Prováděcí vyhláška č. 207/2001  k zákonu o matrikách
  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. o označování ulic, číslování domů zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
  • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  • Zákon č. 133/2000 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
  • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
  • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
  • Nařízení vlády č. 315/1995, kterým se určují pověřené obecní úřady
  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • Zákon č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla
  • Zákon č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon
  • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
  • Vyhláška MŽP  č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování kácení 
  • Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků
  • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 280/2009, daňový řád
  • Zákon č. 226/2002 Sb. změna v souvislosti s elektronickým doručováním
  • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti
  • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
  • Zákon č. 273/2008 Sb. o policii České republiky
  • Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování
  • Vyhláška MV č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování podpisu
  • Vyhláška Min. dopravy a spojů č. 272/2000 Sb. vidimace a legalizace velitelem lodi
  • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
  • Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
  • Zákoník práce 262/2006
  • Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
  • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
  • Občanský zákoník č. 89/2012
  • Nař.vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
  • Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
  • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
  • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví
  • Zákon č. 645/2004 Sb. prováděcí ustanovení o archivnictví a spisové službě

  Předpisy které používáme (10.39 kB)

  Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Brandýsek vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Obec Brandýsek poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Brandýsek poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

výroční zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 26,69 kB
Staženo: 34×
Vloženo: 14. 4. 2024

Výročná zpráva o poskytování informací za rok 2022

zpráva o poskyt.inf.dle106.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 58,18 kB
Staženo: 77×
Vloženo: 15. 3. 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva za r. 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,2 kB
Staženo: 80×
Vloženo: 15. 3. 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,75 kB
Staženo: 75×
Vloženo: 15. 3. 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,45 kB
Staženo: 107×
Vloženo: 15. 3. 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,38 kB
Staženo: 76×
Vloženo: 15. 3. 2023

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů: https://cro.justice.cz/
Externí odkaz do Centrálního registru oznámení

Rejstříky

Mohlo by Vás zajímat